Tag Archives: SyntaxHighliter

[TC/TT] SyntaxHighlighter 2.0 – Google Code Prettify

– Example of Lua syntax highlighting
[code lang-lua]os=require(“os”)
math=require(“math”)
 
— Some comments that demonstrate long brackets
double_quoted = “Not a long bracket [=[“
–[=[ quoting out
 [[ foo ]]
 [==[does not end comment either]==]
]=]
past_end_of_comment
–]=]
 
— Example code courtesy Joseph Harmbruster
#
do
  local function ssgeneral(t, n, before)
    for _, h in ipairs(incs) do
      for i = h + 1, n do
        local v = t[i]
        for j = i – h, 1, -h do
          local testval = t[j]
          if not before(v, testval) then break end
          t[i] = testval; i = j
        end
        t[i] = v
      end
    end
    return t
  end
 
  function shellsort(t, before, n)
    n = n or #t
    if not before or before == “<” then return ssup(t, n)
    elseif before == “>” then return ssdown(t, n)
    else return ssgeneral(t, n, before)
    end
  end
  return shellsort
end[/code]
SyntaxHighlighter 2.0입니다. 1.x대에서 2.0으로의 발전은 많은것이 바뀌었음을 뜻합니다.

이 코드강조 플러그인의 자세한 설명은 이전 글을 참고하세요. [1.0] [1.3]

이번 버젼의 가장 큰 변화는 하이라이팅 될 언어가 자동으로 선택 되던것뿐만 아니라 임의로 지정할 수 있습니다.

– 기존의 자동 언어 선택 하이라이팅
[code]…[/code]

– 임의 지정 하이라이팅
[code lang-c]…[/code]

지원하는 언어는 다음과 같습니다. (괄호안이 임의 지정할때 사용되는 코드) • bash(lang-sh)
 • C(lang-c)
 • C++(lang-cc)
 • C#(lang-cs)
 • Java(lang-java)
 • Javascript(lang-js)
 • Perl
 • Python(lang-py)
 • SQL(lang-sql)
 • XML
 • (X)HTML(lang-html)
 • PHP
 • XSL
 • Lua(lang-lua)
 • VBScript(lang-vb)
 • Haskell(lang-hs)
 • Ocaml & F#(lang-ml)
 • Lisp(lang-el)
 • Protocol Buffers(lang-proto)
 • Wiki Syntax(lang-wiki)
 • CSS(lang-css)
 • VHDL(lang-vhdl)

버그나 기능개선 문의는 블로그에 댓글 달아주시거나 메일주세요^^

* 2010년 2월 10일 버그 수정판(2.1)
– 특정 호스팅 서버에서 코드 부분이 사라지는 문제 해결
– PHP5의 경우 code태그 대소문자 구분없이 사용가능하도록 수정

1375262287.zip